cookie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAPPY TEXTILES B.V.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 • 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online tot stand gekomen overeenkomsten tussen Happy Textiles B.V. en consument.
 • 1.2. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld alsmede onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen te worden beoordeeld en uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.
 • 1.3. Enkel het Nederlandse recht is van toepassing, niet het VN-kooprecht. Dit geldt ook voor de consument die woonachtig is in het buitenland.
 • 1.4. De consument moet onze algemene voorwaarden accepteren en bevestigen alvorens zich online te kunnen aanmelden en bestellingen te kunnen opgeven.
 • 1.5. Door het accepteren en bevestigen van onze algemene voorwaarden stemt u in met onze nieuwsbrief die u ontvangt op uw opgegeven e-mailadres. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden door op de link te klikken onderaan elke nieuwsbrief die u ontvangt op uw opgegeven e-mailadres.

ARTIKEL 2: DEFINITIES

 • 2.1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • 2.2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • 2.3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • 2.4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • 2.5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • 2.6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 • 2.7. Website: de in eigendom, en in beheer van de ondernemer zijnde, op het internet gepubliceerde website HappyTextiles.nl (https://www.happytextiles.com).

ARTIKEL 3: IDENTITEIT ONDERNEMER / UW OPDRACHTNEMER

Happy Textiles B.V.
Buxusplaats 55
5038 HK Tilburg

E-mailadres: info@happytextiles.com / service@happytextiles.com
KvK-nummer: 64255018
BTW-nummer: 855587246B01
BTW-identificatienummer: NL855587246B01
Bankrekening: NL89 INGB 0007 0467 29
BIC: INGBNL2A

ARTIKEL 4: HET AANBOD

 • 4.1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • 4.2. Het aanbod bevat een beschrijving die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen geven een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
 • 4.3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Alle afbeeldingen en gegevens in het aanbod geven een waarheidsgetrouwe indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • 4.4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten en is derhalve niet aansprakelijk hiervoor.
 • 4.5. Wij wijzen u er in dit verband uitdrukkelijk op dat er altijd 'samples' (monsters) besteld kunnen worden.
 • 4.6. Kleur- en structuurafwijkingen tussen geleverde samples en de geleverde waren of tussen aparte leveringen zijn niet te voorkomen en daarom ook geen gegronde reden voor aansprakelijkheid.

ARTIKEL 5: DE PRIJZEN

 • 5.1. Alle prijzen worden in euro's (€) inclusief de wettelijke Nederlandse BTW en eventuele andere kortingen aangegeven.
 • 5.2. De kosten van verzending worden transparant getoond aan de consument.
 • 5.3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Dit betekent dat bij deze fouten de ondernemer niet verplicht is het product volgens de foutieve prijs te leveren.

ARTIKEL 6: DE OVEREENKOMST

 • 6.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • 6.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • 6.3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van onze producten. Wij kunnen dus van een bestelling afzien als het bestelde product niet op voorraad is. De koopprijs alsmede de verzendkosten die zijn betaald, wordt direct terugbetaald.
 • 6.4. De klant is te allen tijde aan de overeenkomst gebonden, ook als deze mondeling of per e-mail tot stand is gekomen.
 • 6.4. Wij kunnen een overeenkomst weigeren als niet aan al onze voorwaarden wordt voldaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u zich voordoet als bedrijf waardoor u aanspraak maakt op groothandelprijzen door het invullen van onjuiste gegevens, zoals een incorrect BTW nummer.

ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT

 • 7.1. Bij de aankoop van de producten heeft de consument het recht en de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
 • 7.2. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of degene het product wenst te behouden. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren. Risico voor terugzending is voor de verzender, bij retour dus de consument.
 • 7.3.De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering door gebruik van het product dat verder gaat dan nodig om de aard, kenmerken en werking van het product te beoordelen.
 • 7.4. Retourneren moet geschieden conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
 • 7.5. Als de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Dit doet de consument door het online retourformulier in te vullen.
 • 7.6. Consument dient na het kenbaar maken, het product binnen 14 dagen retour te sturen. De bewijslast ligt hier bij de consument zelf.
 • 7.7. In geval van schade aan de producten bij retourzendingen, kan schadevergoeding worden gevorderd. Dit geldt niet indien de schade van de goederen bij ontvangst van het pakket geconstateerd is.
 • 7.8. Indien de consument na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruikt te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

ARTIKEL 8: KOSTEN BIJ HERROEPING

 • 8.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • 8.2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag binnen de maximale periode van 14 dagen terugbetalen. Dit bedrag betreft de aankoopprijs van het product plus de verzendkosten voor de heenzending van dit product en gaat in op de dag dat de consument heeft aangegeven te willen retourneren. Als de consument heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggestuurd, geldt dit als bewijs van verzending en gaan wij over tot terugbetaling. De retourkosten zijn wel voor de consument, indien niet anders bepaald.
 • 8.3. Wij betalen de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument heeft betaald. Dit is alleen anders als de consument toestemming geeft voor een andere betaalmethode. In dat geval brengen wij geen extra kosten in rekening.
 • 8.4. Uitzondering hierop is dat indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, de consument ervoor kan kiezen om niet zijn geld terug te krijgen maar een tegoed te krijgen van dezelfde waarde in zijn account op onze websites. De retourkosten worden dan wel door ons voldaan.

ARTIKEL 9: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 • 9.1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

ARTIKEL 10: GARANTIE

 • 10.1. U als consument heeft recht op een "deugdelijk" product, waarop u de wettelijke garantie geniet.
 • 10.2. De garantie geldt niet indien:
  • -De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • -De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.

ARTIKEL 11: BETALING

 • 11.1. De betalingsopties zijn als volgt:
  • -de betaling met iDEAL
  • -de betaling met PayPal
  • -de betaling met Creditkaart (VISA, MasterCard)
  • -de betaling met Maestro
  • -de betaling met Bancontact
  • -de betaling met Sofort Banking
  • -de betaling met Giropay
  • -de betaling met BankTransfer
  • -de achter afbetaling met KLARNA

  ARTIKEL 12: BESTELLING EN LEVERING

  • 12.1. De verzendkosten zijn een vast bedrag, ongeacht het aantal items per bestelling.
  • 12.2. De ondernemer zal de mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
  • 12.3. Als plaats van de levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  • 12.4. De levertijd bedraagt 2 werkdagen, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Meestal wordt er geleverd binnen 24 uur. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen.
  • 12.5. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dat wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, maar geen recht op schadevergoeding.
  • 12.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na ontvangst door de consument gaat het risico van beschadiging en/of vermissing over op de consument.

  ARTIKEL 13: KLACHTEN & GESCHILLEN

  • 13.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  • 13.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  • 13.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  • 13.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  • 13.5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  • 13.6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  • 13.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
  • 13.8. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
  • 13.9. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

  ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD

  De goederen blijven in ons eigendom tot volledige betaling van alle vorderingen op de klant.

  ARTIKEL 15: EIGENDOMSRECHTEN / COPYRIGHT

  Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere gegevens op deze websites, zijn eigendom van Happy Textiles B.V. of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Niets uit deze website mag dus worden gekopieerd, gereproduceerd of gebruikt worden zonder toestemming van Happy Textiles B.V.

Terug naar boven